-16 Removals
+24 Additions
от http://www.nvu.bg/node/291от https://bg.wikipedia.org/wiki/Комуникационна_техника_и_технологии_(НВУ)
гражданска специалност
комуникационна техника и технологиикомуникационна техника и технологии
е гражданска специалност за придобиване на висше образование в професионално направление 53 комуникационна и компютърна техника в област на висшето образование технически науки обучение по нея на студенти и курсанти се извършва в националния военен университет васил левски факултет артилерия противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи а пво и кис шумен и други звена
обща характеристика
образователноквалификационна степен бакалавъробразователноквалификационна степен бакалавър
професионална квалификация инженер по комуникациипрофесионална квалификация инженер по комуникации
форма на обучение редовна и задочнаформа на обучение редовна и задочна
срок на обучение 4 години 8 семестърасрок на обучение 4 години 8 семестъра
насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функциинасоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции
специалността комуникационна техника и технологии е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на техническите науки с образователноквалификационна степен бакалавър способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренцияспециалността комуникационна техника и технологии ктт е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на техническите науки с образователноквалификационни степени бакалавър и магистър способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция
по специалността комуникационна техника и технологии се предвижда обучение с основна интердисциплинарна широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление комуникационна и компютърна техника в област на висшето образование технически наукиподготовката по ктт е интердисциплинарна и широкопрофилна
обучението е насочено към реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие активно гражданско участие социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерениеобучението е насочено към реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие активно гражданско участие социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение
учебният план за обучение по специалността компютърни системи и технологии е с общ хорариум 2235 учебни часа от които 941 часа лекции и 1294 часа упражнения структуриран е в 5 модула като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен избираем и факултативен блок в които са включени 40 дисциплини всяка завършваща с форма на контрол семестриални изпити 27 учебни дисциплини текущи оценки 13 учебни дисциплини курсови проеки 6 обучението завършва с полагане на държавен изпит в края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита общо за курса на обучение 240 от които 10 за държавен изпитучебният план за обучение по специалността компютърни системи и технологии в окс бакалавър е с общ хорариум 2235 учебни часа от които 927 часа лекции и 1308 часа упражнения структуриран е в 5 модула като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен избираем и факултативен блок в които са включени 40 дисциплини всяка завършваща с форма на контрол семестриални изпити 27 учебни дисциплини текущи оценки 13 учебни дисциплини курсови проекти 6 обучението завършва с полагане на държавен изпит в края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита общо за курса на обучение 240 от които 10 за държавен изпит
при завършване на обучението по специалност комуникационна техника и технологии се издава диплома за завършена окс бакалавър с професионална квалификация инженер по комуникации при лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложениепри завършване на обучението по специалност комуникационна техника и технологии се издава диплома за завършена окс бакалавър с професионална квалификация инженер по комуникации при лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение
основните модули в учебния план саосновни модули в учебния план
първи модул фундаментални учебни дисциплини включва учебните дисциплинипърви модул фундаментални учебни дисциплини с хорариум 480 часа включва учебните дисциплини
висша математика і част висша математика іі част физика информатика здравословни и безопасни условия на трудвисша математика і част висша математика іі част физика информатика здравословни и безопасни условия на труд
риторика или логика химия философия бизнес етика и деонтология култура на речевото общуване екология които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за понататъшната си подготовка при обучението по специалносттариторика или логика химия философия бизнес етика и деонтология култура на речевото общуване екология те позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за понататъшната си подготовка при обучението по специалността
втори модул комуникационна техника и технологии съдържа учебните дисциплини дискретни структури теоретична електротехника полупроводникови елементи сигнали и системи радио комуникационна техника електрически измервания аналогова и цифрова схемотехника импулсни и цифрови устройства комутационна мултиплексна и кабелна техника компютърни мрежи токозахранващи устройства измервания в комуникациите оптоелектроника и оптични комуникации клетъчни комуникации предаване на данни и компютърни комуникации сателитни комуникации електромагнитна съвместимост или комуникационни терминаливтори модул комуникационна техника и технологии с хорариум 1305 часа съдържа учебните дисциплини
задължителни
радиовълни антеннофидерна и микровълнова техникарадиовълни антеннофидерна и микровълнова техника
или анализ и синтез на логически схеми комуникационни вериги или мултимедийни системи и технологии електромеханични устройства или изкуствен интелект микропроцесорна техника или моделиране в комуникациите надеждност на комуникационната апаратура или конструиране на комуникационна апаратура основи на цифровата телевизия или безжични мрежи видео и аудиотехника или комуникационен софтуер компютърни системи или едночипови микрокомпютри техническа безопасностоптоелектроника и оптични комуникации предаване на данни импулсни и цифрови устройства дискретни структури теоретична електротехника полупроводникови елементи сигнали и системи комуникационни вериги радиокомуникационна техника електрически измервания комутационна мултиплексна и кабелна техника компютърни мрежи клетъчни комуникации сателитни комуникации операционни системи електромеханични устройства техническо документиране безжични мрежи аналогова и цифрова схемотехника
избираеми електромагнитна съвместимост или комуникационни терминали токозахранващи устройства или компютърни технологии за проектиране едночипови микрокомпютри или моделиране в комуникациите измервания в комуникациите или комуникационен софтуер видео и аудиотехника или основи на цифровата телевизия надеждност на комуникационната апаратура или мобилни компютри и приложни компютърни системи
факултативни конструиране на комуникационна апаратура или cad/cam/cae системи анализ и синтез на логически схеми или мултимедийни системи и технологии микропроцесорна техника или изкуствен интелект компютърни системи или техническа безопасност
трети модул чуждоезикова подготовка включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделкитрети модул чуждоезикова подготовка включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки
четвърти модул физическа подготовка е насочен към физическото възпитание на обучаемите като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло хорариум от 240 часачетвърти модул физическа подготовка е насочен към физическото възпитание на обучаемите като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло хорариум 240 часа
пети модул практическа подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение с което те се подготвят за практическата си реализацияпети модул практическа подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение с което те се подготвят за практическата си реализация
випускникът трябва да има следните ключови компетенцииключови компетенции които придобива випускникът
да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологиида използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии
да владее общи и професионални комуникативни уменияда владее общи и професионални комуникативни умения
да ползва чужд езикда ползва чужд език
да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен трудда познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд
випускникът от специалността комуникационна техника и технологии се готви интелектуално нравствено физически и професионално като специалист по кис чрез умело използване на технически средства и системи в резултат на цялостната си подготовка в университета випускникът се формира като личноствипускникът от специалността комуникационна техника и технологии се готви интелектуално нравствено физически и професионално като специалист по кис чрез умело използване на технически средства и системи в резултат на цялостната си подготовка в университета випускникът се формира като личност
с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното обществос достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество
с инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на кис в различни ситуации и при различна обстановкас инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на кис в различни ситуации и при различна обстановка
с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи използващи съвременни комуникационни и информационни технологиис развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи използващи съвременни комуникационни и информационни технологии
квалификация
в резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността комуникационна техника и технологии на образователноквалификационна степен бакалавър от професионално направление компютърни системи и технологии в област на висшето образование технически наукив резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността комуникационна техника и технологии на образователноквалификационна степен бакалавър от професионално направление компютърни системи и технологии в област на висшето образование технически науки
професионална реализацияпрофесионална реализация
след завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема начални длъжности в различни сфери на обществения животслед завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема начални длъжности в различни сфери на обществения живот
в структурите на мобилните оператори и кисв структурите на мобилните оператори и кис
в радиото и телевизията
участие в научни изследвания и проектиучастие в научни изследвания и проекти
да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организациида извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации
да работи в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия животда работи в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот
да заема други длъжности съответстващи на неговата квалификацияда заема други длъжности съответстващи на неговата квалификация
придобити компетенции
обучаемите завършили образователната програма придобиват специални компетенцииобучаемите завършили образователната програма придобиват специални компетенции
нови знаниянови знания
базова инженерна подготовка по дисциплините висша математика дискретна математика физика химия електротехника електроника цифрова логика и схемотехникабазова инженерна подготовка по дисциплините висша математика дискретна математика физика химия електротехника електроника цифрова логика и схемотехника
теория за разпространение на радиовълните кабелни и влакнестооптични преносни системи и произтичащите от тях специфични особености при организирането на комуникационните и информационни мрежи изграждащи комуникационните и информационни системитеория за разпространение на радиовълните кабелни и влакнестооптични преносни системи и произтичащите от тях специфични особености при организирането на комуникационните и информационни мрежи изграждащи комуникационните и информационни системи
принципи на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи обвързването на комуникационните и информационни технологии интерфейсите и протоколите за достъп между технически устройства на различни мрежи съобразени с различните стандартизационни споразумения в натопринципи на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи обвързването на комуникационните и информационни технологии интерфейсите и протоколите за достъп между технически устройства на различни мрежи съобразени с различните стандартизационни споразумения в нато
теория за цифрова обработка на сигналите видове модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различни технически устройства преносна среда мултиплекси средства за защита на информацията и перифериятеория за цифрова обработка на сигналите видове модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различни технически устройства преносна среда мултиплекси средства за защита на информацията и периферия
изграждане на клетъчни мобилни и безжични комуникационни системи предаване на глас данни и видеоизображения компютърни комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тяхизграждане на клетъчни мобилни и безжични комуникационни системи предаване на глас данни и видеоизображения компютърни комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях
cloud computing съвременни военни информационни технологии теория и организация на компютърните системи компютърни локални и глобални компютърни мрежи мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежиcloud computing съвременни военни информационни технологии теория и организация на компютърните системи компютърни локални и глобални компютърни мрежи мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежи
изградени нови способностиизградени нови способности
да разкрива практикоприложни проблеми в своята област и да прилага системен подход при решаването имда разкрива практикоприложни проблеми в своята област и да прилага системен подход при решаването им
да извършва проучвателна развойна производствена експлоатационна и сервизна дейност насочена към практическото използване на съвременни комуникационни и информационни технологиида извършва проучвателна развойна производствена експлоатационна и сервизна дейност насочена към практическото използване на съвременни комуникационни и информационни технологии
самостоятелно да решава възникнали технически проблеми да прилага теоретични знания за решаване на приложни проблеми да осъществява техникоикономически подход и да прилага съвременни методи и средства за решаване на инженерни задачисамостоятелно да решава възникнали технически проблеми да прилага теоретични знания за решаване на приложни проблеми да осъществява техникоикономически подход и да прилага съвременни методи и средства за решаване на инженерни задачи
да провежда експериментални изследвания с използване на съвременна компютърна и измервателна техника да анализира резултатите от тях и да разработва необходимата документацияда провежда експериментални изследвания с използване на съвременна компютърна и измервателна техника да анализира резултатите от тях и да разработва необходимата документация
да прилага съвременните комуникационни и информационни технологии при организацията изграждането и поддържането на комуникационни и информационни системида прилага съвременните комуникационни и информационни технологии при организацията изграждането и поддържането на комуникационни и информационни системи
да използва комуникационен софтуер осигуряващ техническата съвместимост на комуникационните и информационни системида използва комуникационен софтуер осигуряващ техническата съвместимост на комуникационните и информационни системи
да работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на странатада работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната
да използва чуждестранна специализирана литература и научнотехническа информация в касаещия го обемда използва чуждестранна специализирана литература и научнотехническа информация в касаещия го обем
да прилага правните и нормативни уредби свободно да ползва и разчита техническа и справочна документацияда прилага правните и нормативни уредби свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация
да владее терминологията в областта на комуникационната техника и технологиида владее терминологията в областта на комуникационната техника и технологии
да владее нормите на естетическото поведение и протоколда владее нормите на естетическото поведение и протокол
да ръководи научноизследователски проектантски и производствени колективида ръководи научноизследователски проектантски и производствени колективи
да презентира технически проблеми като прилага обосновани решения за тяхното разрешаванеда презентира технически проблеми като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване
да се самоусъвършенства като развива своя характер знания и умения по време на цялата си професионална кариерада се самоусъвършенства като развива своя характер знания и умения по време на цялата си професионална кариера
ценностни ориентации и нагласиценностни ориентации и нагласи
лоялност към институцията в която работятлоялност към институцията в която работят
толерантност отвореност и уважение към различните позиции и идеитолерантност отвореност и уважение към различните позиции и идеи
лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човекалична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека
междуличностни социални и граждански компетенциимеждуличностни социални и граждански компетенции
естетическа нравствена и здравна култураестетическа нравствена и здравна култура
готовност и стремеж към учене през целия животготовност и стремеж към учене през целия живот
комуникативни способностикомуникативни способности
работа в екип в нееднородна средаработа в екип в нееднородна среда
проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачитепроявяване на грижи и изграждане на дух на доверие висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите
Editor
Original Text
Changed Text
Recommended videos