-16 Removals
+24 Additions
1от http://www.nvu.bg/node/2911от https://bg.wikipedia.org/wiki/Комуникационна_техника_и_технологии_(НВУ)
22
3гражданска специалност
4комуникационна техника и технологии3комуникационна техника и технологии
4е гражданска специалност за придобиване на висше образование в професионално направление 53 комуникационна и компютърна техника в област на висшето образование технически науки обучение по нея на студенти и курсанти се извършва в националния военен университет васил левски факултет артилерия противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи а пво и кис шумен и други звена
5обща характеристика
5образователноквалификационна степен бакалавър6образователноквалификационна степен бакалавър
6професионална квалификация инженер по комуникации7професионална квалификация инженер по комуникации
7форма на обучение редовна и задочна8форма на обучение редовна и задочна
8срок на обучение 4 години 8 семестъра9срок на обучение 4 години 8 семестъра
9насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции10насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции
10специалността комуникационна техника и технологии е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на техническите науки с образователноквалификационна степен бакалавър способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция11специалността комуникационна техника и технологии ктт е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на техническите науки с образователноквалификационни степени бакалавър и магистър способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция
11по специалността комуникационна техника и технологии се предвижда обучение с основна интердисциплинарна широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление комуникационна и компютърна техника в област на висшето образование технически науки12подготовката по ктт е интердисциплинарна и широкопрофилна
12обучението е насочено към реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие активно гражданско участие социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение13обучението е насочено към реализиране на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност знания и умения в областта на комуникационните и информационни технологии програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие активно гражданско участие социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение
13учебният план за обучение по специалността компютърни системи и технологии е с общ хорариум 2235 учебни часа от които 941 часа лекции и 1294 часа упражнения структуриран е в 5 модула като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен избираем и факултативен блок в които са включени 40 дисциплини всяка завършваща с форма на контрол семестриални изпити 27 учебни дисциплини текущи оценки 13 учебни дисциплини курсови проеки 6 обучението завършва с полагане на държавен изпит в края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита общо за курса на обучение 240 от които 10 за държавен изпит14учебният план за обучение по специалността компютърни системи и технологии в окс бакалавър е с общ хорариум 2235 учебни часа от които 927 часа лекции и 1308 часа упражнения структуриран е в 5 модула като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен избираем и факултативен блок в които са включени 40 дисциплини всяка завършваща с форма на контрол семестриални изпити 27 учебни дисциплини текущи оценки 13 учебни дисциплини курсови проекти 6 обучението завършва с полагане на държавен изпит в края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита общо за курса на обучение 240 от които 10 за държавен изпит
14при завършване на обучението по специалност комуникационна техника и технологии се издава диплома за завършена окс бакалавър с професионална квалификация инженер по комуникации при лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение15при завършване на обучението по специалност комуникационна техника и технологии се издава диплома за завършена окс бакалавър с професионална квалификация инженер по комуникации при лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение
15основните модули в учебния план са16основни модули в учебния план
16първи модул фундаментални учебни дисциплини включва учебните дисциплини17първи модул фундаментални учебни дисциплини с хорариум 480 часа включва учебните дисциплини
17висша математика і част висша математика іі част физика информатика здравословни и безопасни условия на труд18висша математика і част висша математика іі част физика информатика здравословни и безопасни условия на труд
18риторика или логика химия философия бизнес етика и деонтология култура на речевото общуване екология които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за понататъшната си подготовка при обучението по специалността19риторика или логика химия философия бизнес етика и деонтология култура на речевото общуване екология те позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за понататъшната си подготовка при обучението по специалността
19втори модул комуникационна техника и технологии съдържа учебните дисциплини дискретни структури теоретична електротехника полупроводникови елементи сигнали и системи радио комуникационна техника електрически измервания аналогова и цифрова схемотехника импулсни и цифрови устройства комутационна мултиплексна и кабелна техника компютърни мрежи токозахранващи устройства измервания в комуникациите оптоелектроника и оптични комуникации клетъчни комуникации предаване на данни и компютърни комуникации сателитни комуникации електромагнитна съвместимост или комуникационни терминали20втори модул комуникационна техника и технологии с хорариум 1305 часа съдържа учебните дисциплини
21задължителни
20радиовълни антеннофидерна и микровълнова техника22радиовълни антеннофидерна и микровълнова техника
21или анализ и синтез на логически схеми комуникационни вериги или мултимедийни системи и технологии електромеханични устройства или изкуствен интелект микропроцесорна техника или моделиране в комуникациите надеждност на комуникационната апаратура или конструиране на комуникационна апаратура основи на цифровата телевизия или безжични мрежи видео и аудиотехника или комуникационен софтуер компютърни системи или едночипови микрокомпютри техническа безопасност23оптоелектроника и оптични комуникации предаване на данни импулсни и цифрови устройства дискретни структури теоретична електротехника полупроводникови елементи сигнали и системи комуникационни вериги радиокомуникационна техника електрически измервания комутационна мултиплексна и кабелна техника компютърни мрежи клетъчни комуникации сателитни комуникации операционни системи електромеханични устройства техническо документиране безжични мрежи аналогова и цифрова схемотехника
24избираеми електромагнитна съвместимост или комуникационни терминали токозахранващи устройства или компютърни технологии за проектиране едночипови микрокомпютри или моделиране в комуникациите измервания в комуникациите или комуникационен софтуер видео и аудиотехника или основи на цифровата телевизия надеждност на комуникационната апаратура или мобилни компютри и приложни компютърни системи
25факултативни конструиране на комуникационна апаратура или cad/cam/cae системи анализ и синтез на логически схеми или мултимедийни системи и технологии микропроцесорна техника или изкуствен интелект компютърни системи или техническа безопасност
22трети модул чуждоезикова подготовка включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки26трети модул чуждоезикова подготовка включва обучението по чужд език в хорариум 150 часа в резултат на което обучаемите да придобият знания и умения за управление в многонационална среда и за сключване на международни сделки
23четвърти модул физическа подготовка е насочен към физическото възпитание на обучаемите като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло хорариум от 240 часа27четвърти модул физическа подготовка е насочен към физическото възпитание на обучаемите като предпоставка за формиране на здрав дух в здраво тяло хорариум 240 часа
24пети модул практическа подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение с което те се подготвят за практическата си реализация28пети модул практическа подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение с което те се подготвят за практическата си реализация
25випускникът трябва да има следните ключови компетенции29ключови компетенции които придобива випускникът
26да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии30да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии
27да владее общи и професионални комуникативни умения31да владее общи и професионални комуникативни умения
28да ползва чужд език32да ползва чужд език
29да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд33да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд
30випускникът от специалността комуникационна техника и технологии се готви интелектуално нравствено физически и професионално като специалист по кис чрез умело използване на технически средства и системи в резултат на цялостната си подготовка в университета випускникът се формира като личност34випускникът от специалността комуникационна техника и технологии се готви интелектуално нравствено физически и професионално като специалист по кис чрез умело използване на технически средства и системи в резултат на цялостната си подготовка в университета випускникът се формира като личност
31с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество35с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество
32с инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на кис в различни ситуации и при различна обстановка36с инженерни знания по комуникационна техника и технологии и знания по планиране и изграждане на кис в различни ситуации и при различна обстановка
33с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи използващи съвременни комуникационни и информационни технологии37с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания свързани с внедряване на нови комуникационни и информационни системи използващи съвременни комуникационни и информационни технологии
38квалификация
34в резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността комуникационна техника и технологии на образователноквалификационна степен бакалавър от професионално направление компютърни системи и технологии в област на висшето образование технически науки39в резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността комуникационна техника и технологии на образователноквалификационна степен бакалавър от професионално направление компютърни системи и технологии в област на висшето образование технически науки
35професионална реализация40професионална реализация
36след завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема начални длъжности в различни сфери на обществения живот41след завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема начални длъжности в различни сфери на обществения живот
37в структурите на мобилните оператори и кис42в структурите на мобилните оператори и кис
43в радиото и телевизията
38участие в научни изследвания и проекти44участие в научни изследвания и проекти
39да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации45да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации
40да работи в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот46да работи в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот
41да заема други длъжности съответстващи на неговата квалификация47да заема други длъжности съответстващи на неговата квалификация
48придобити компетенции
42обучаемите завършили образователната програма придобиват специални компетенции49обучаемите завършили образователната програма придобиват специални компетенции
43нови знания50нови знания
44базова инженерна подготовка по дисциплините висша математика дискретна математика физика химия електротехника електроника цифрова логика и схемотехника51базова инженерна подготовка по дисциплините висша математика дискретна математика физика химия електротехника електроника цифрова логика и схемотехника
45теория за разпространение на радиовълните кабелни и влакнестооптични преносни системи и произтичащите от тях специфични особености при организирането на комуникационните и информационни мрежи изграждащи комуникационните и информационни системи52теория за разпространение на радиовълните кабелни и влакнестооптични преносни системи и произтичащите от тях специфични особености при организирането на комуникационните и информационни мрежи изграждащи комуникационните и информационни системи
46принципи на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи обвързването на комуникационните и информационни технологии интерфейсите и протоколите за достъп между технически устройства на различни мрежи съобразени с различните стандартизационни споразумения в нато53принципи на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи обвързването на комуникационните и информационни технологии интерфейсите и протоколите за достъп между технически устройства на различни мрежи съобразени с различните стандартизационни споразумения в нато
47теория за цифрова обработка на сигналите видове модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различни технически устройства преносна среда мултиплекси средства за защита на информацията и периферия54теория за цифрова обработка на сигналите видове модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различни технически устройства преносна среда мултиплекси средства за защита на информацията и периферия
48изграждане на клетъчни мобилни и безжични комуникационни системи предаване на глас данни и видеоизображения компютърни комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях55изграждане на клетъчни мобилни и безжични комуникационни системи предаване на глас данни и видеоизображения компютърни комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях
49cloud computing съвременни военни информационни технологии теория и организация на компютърните системи компютърни локални и глобални компютърни мрежи мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежи56cloud computing съвременни военни информационни технологии теория и организация на компютърните системи компютърни локални и глобални компютърни мрежи мрежова сигурност и защита на класифицирана информация в компютърните мрежи
50изградени нови способности57изградени нови способности
51да разкрива практикоприложни проблеми в своята област и да прилага системен подход при решаването им58да разкрива практикоприложни проблеми в своята област и да прилага системен подход при решаването им
52да извършва проучвателна развойна производствена експлоатационна и сервизна дейност насочена към практическото използване на съвременни комуникационни и информационни технологии59да извършва проучвателна развойна производствена експлоатационна и сервизна дейност насочена към практическото използване на съвременни комуникационни и информационни технологии
53самостоятелно да решава възникнали технически проблеми да прилага теоретични знания за решаване на приложни проблеми да осъществява техникоикономически подход и да прилага съвременни методи и средства за решаване на инженерни задачи60самостоятелно да решава възникнали технически проблеми да прилага теоретични знания за решаване на приложни проблеми да осъществява техникоикономически подход и да прилага съвременни методи и средства за решаване на инженерни задачи
54да провежда експериментални изследвания с използване на съвременна компютърна и измервателна техника да анализира резултатите от тях и да разработва необходимата документация61да провежда експериментални изследвания с използване на съвременна компютърна и измервателна техника да анализира резултатите от тях и да разработва необходимата документация
55да прилага съвременните комуникационни и информационни технологии при организацията изграждането и поддържането на комуникационни и информационни системи62да прилага съвременните комуникационни и информационни технологии при организацията изграждането и поддържането на комуникационни и информационни системи
56да използва комуникационен софтуер осигуряващ техническата съвместимост на комуникационните и информационни системи63да използва комуникационен софтуер осигуряващ техническата съвместимост на комуникационните и информационни системи
57да работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната64да работи в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната
58да използва чуждестранна специализирана литература и научнотехническа информация в касаещия го обем65да използва чуждестранна специализирана литература и научнотехническа информация в касаещия го обем
59да прилага правните и нормативни уредби свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация66да прилага правните и нормативни уредби свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация
60да владее терминологията в областта на комуникационната техника и технологии67да владее терминологията в областта на комуникационната техника и технологии
61да владее нормите на естетическото поведение и протокол68да владее нормите на естетическото поведение и протокол
62да ръководи научноизследователски проектантски и производствени колективи69да ръководи научноизследователски проектантски и производствени колективи
63да презентира технически проблеми като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване70да презентира технически проблеми като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване
64да се самоусъвършенства като развива своя характер знания и умения по време на цялата си професионална кариера71да се самоусъвършенства като развива своя характер знания и умения по време на цялата си професионална кариера
65ценностни ориентации и нагласи72ценностни ориентации и нагласи
66лоялност към институцията в която работят73лоялност към институцията в която работят
67толерантност отвореност и уважение към различните позиции и идеи74толерантност отвореност и уважение към различните позиции и идеи
68лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека75лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека
69междуличностни социални и граждански компетенции76междуличностни социални и граждански компетенции
70естетическа нравствена и здравна култура77естетическа нравствена и здравна култура
71готовност и стремеж към учене през целия живот78готовност и стремеж към учене през целия живот
72комуникативни способности79комуникативни способности
73работа в екип в нееднородна среда80работа в екип в нееднородна среда
74проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите81проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите
Editor
Original Text
Changed Text
Recommended videos